සාමන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ ජයග්‍රහන

.

 

ජයග්‍රහණ 2015- 2016

  2015
 • සමස්ථ ලංකා සංගීතය (වැලපුම් ගී සමූහ) - කලාප - පළමු ස්ථානය
 • සමස්ථ ලංකා සංගීතය (චිත්‍රපටි ගී ඒකල) - කලාප - පළමු ස්ථානය
 • සමස්ථ ලංකා නර්තන (සමූහ) - කලාප - පළමු ස්ථානය
 • සිංහල භාෂා තරග ( පද්‍ය හා රචනා) - කලාප පළමු හා දෙවන ස්ථාන
 • සිංහල භාෂා තරග (කෙටි කථා) - කලාප පළමු හා දෙවන ස්ථාන
 • සිංහල භාෂා තරග ( ගද්‍ය හා රචනා) - කලාප පළමු හා දෙවන ස්ථාන
 • සිංහල භාෂා තරග ( සාහිත්‍ය) - කලාප පළමු හා දෙවන ස්ථාන
 • සිංහල භාෂා තරග ( පලාත් මට්ටම හා සමස්ථ ලංකා කෙටි කථා) - කලාප පළමු හා දෙවන ස්ථාන
 • ඉංග්‍රීසි අත් අකුරු - කොට්ඨාස - කනිෂ්ඨ - දෙවන ස්ථානය
 • ඉංග්‍රීසි අත් අකුරු -කලාප - කනිෂ්ඨ - පළමු ස්ථානය හා තුන්වන ස්ථානය
 • ඉංග්‍රීසි අත් අකුරු -කලාප - ජේෂ්ඨ - පළමු ස්ථානය
 • ඉංග්‍රීසි ගායනා තරග -කලාප - කනිෂ්ඨ - දෙවන ස්ථානය
 • මදර් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය - සමස්ථ ලංකා
 • පහන ඒකල පන්දම් පද - පිරිමි - ජේෂ්ඨ - සමස්ථ ලංකා