බස්නාහිර පළාතේ SMART SCHOOL සංකල්පය යටතේ තෝරාගත් මුල් පාසල් 65 ට අප විද්‍යාලයද තේරී පත්වී ඇත. ඒ යටතේ අප පාසලේ සිසුන්ගේ ඉගැනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් මේ වන විට වැඩසටහන් රාශියක් පාසල තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවති.