විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩයගාමිණි හෙට්ටිආරච්චි මයා

 

අලුතින් ආරම්භ කරන ලද තාක්ෂණික විෂයය ධාරාව ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආර්ථික සමාජීය සංවර්ධනය ට කේන්ද්‍රීය දයකත්වයක් දක්වනු ඇත. උසස් අධ්‍යාපනය සදහා නගර ආශ්‍රිත පාසල් වලට සිසුන් ඇදීයාම මේ වන විටත් ඉතා අවම මට්ටමකට පත්ව ඇත. නගර ආශ්‍රිත පාසල් වල ඇති සියලුම පහසුකමි මෙම විද්‍යාලයේ ස්ථාපිත වෙමින් පවතින අතර අධික තරගකාරීත්වයකින් තොරව ඉගෙනුම් අත්දැකීම් හා නිපුනතාවයන් නිදහසේ ලබා ගැනීමට නුදුරු අනාගතයේම මෙම විද්‍යාලයේ සිසුන් ට හැකි වෙනු ඇත.
මෙම විද්‍යාලය අන්තර්ජාලයට එකතු වීමත් සමගම ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති දරුවන්ට ඒ හරහා ආධාර උපකාර ලබා ගැනීමටත්, විදේශගතව හෝ දුර බැහැරව දෙමාපියන්ට හා ඥාතීන් ට තම දරුවාගේ දස්කමි හා ප්‍රගතිය නිවසේ හෝ සේවා ස්ථානයේ සිට ම ලබා දීමටත් විවිධ රාජ්‍ය හා අනෙකුත් ආයතනවලට විද්‍යාලයීය දත්ත ඍජුවම ලබා දීමටත් අපේක්ෂා කෙ‍රේ.
නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්

   

පී.බී.පී.දිසානායක මයා

පී.ඒ.සී.පුෂ්පකාන්ති මිය
ආර්.ඒ.කේ.කේ රූපසිංහ  

සහකාර විදුහල්පතිවරුන්

   
ඩබ්.ආනන්ද මයා ආනන්ද පද්මසිරි මයා
ඩබ්.පී විජේවික්‍රම මිය එස්. ජී. එල් ජානකී මිය

අංශ ප්‍රධාන

   
6 හා 7 ශ්‍රේණී - තිසර ජයරත්න මයා 8 හා 9 ශ්‍රේණී - කල්‍යාංගනී ගමගේ මිය
10 හා 11 ශ්‍රේණී - ජී.ඩී ශ්‍රීයාණි මිය 12 හා 13 ශ්‍රේණී - කේ.ඩබ්. එස් පෙරේරා

ගුරු මඩුල්ල

   

නිලන්ති විජේසිංහ මිය

 

එස්.ආර්.පී.කුමාර මයා

ටී.එල්.චතුරංග මිය

එච්.ආර්.තරංගා මිය

කේ.ඩබ්.එස්.පෙරේරා මිය

ජී.ඩී.ශ්‍රියානි මිය

පී.ආනන්ද පද්මසිරි මයා

එල්.වී.සී.දමයන්ති මිය

ජේ.ඩී.සි.ජයසිරි මයා

එම්.අයෝමා විමලවීර මිය

ජේ.ඩබ්.වසන්ත මයා

ඩී.ටී.වීරසිංහ මිය

එච්.එස්.ප්‍රියන්ති මිය

එම්.ජී.එන්.ලක්මාලි මිය

පී.ඩී.එස් .මාලින්ද මයා

කේ.ගමගේ මිය

ටි.ඩී.ටී.ජයරත්න මයා

ඒ.පී.ලියනගේ මෙය

එම්.ඩී.අජිත් මයා

ජී.වයි.ප්‍රදීපා මෙය

ඩබ්.සී.ජානකී මිය

ටී.එච්.ප්‍රියන්තා දමයන්ති මිය

ඩබ්.ඒ.ඒ.ප්‍රියදර්ශනි මිය

ආර්.රසිකා ප්‍රියානි මිය

ජී.ටී.එස්.එස්.පෙරේරා මිය

එච්.රෝහිණී මිය

ජී.ඩී.කේ.ජේ. ගුණවර්ධන මිය

එස්.පී.පී.වීරසේකර මිය

ජේ.ඩී.ශ්‍රියානි රම්‍යලතා මිය

පී.ජී.එම්.බී.ගමගේ මිය

ඩබ්.ටී.වර්ණකුල මිය

යූ.පී.බී.එම්.උදුගොඩ මයා

ටී.එන්.ජයසිංහ මිය

ටී.වයි.වීරකෝන් මිය

එස්.පී.කේ.විජේකෝන් මිය

කේ.ඒ.එස්.දේශප්‍රිය මිය

එම්.ආර්.ගුණරත්න මිය

කළුගහකදුරේ ගුණානන්ද හිමි

සී.ආර්.අබේසිංහ මිය

බී.ඒ.එස්.පී.ජයතිස්ස මෙය

කේ.ටී.එන්.දර්ශණී මිය

එම්.කේ.ලියනගේ මෙය

ආර්.එම්.වේරංගා මිය

ජී.ඩී.කේ.එස් අබේරත්න මිය

සුරිය ආරචිචි මිය

රන්දි චතුරිකා මෙය

රුක්මල් රෝහිත

   

අන්‍යධන කාර්ය මණ්ඩලය

   
ගාමිණි ජයරත්න මයා

ගනේෂ් කාන්ත දසනායක මයා

කල්යාණි විරකෝන් මිය තනුජා දිල්රුක්ෂි ඇලපාත මිය

ගයනි විජේරත්ත මිය