දැක්ම

ලොව කියවන දරුවකු බිහි කිරීම.

මෙහෙවර

දේශීයත්වය අගය කරමින් ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතිකාංග හා අනන්‍යතාවයන් සුරකිමින් වෙනස් වන ලොවට නායකත්වය දිය හැකි නිපුනතා වලින් පිරි දරුවකු බිහි කිරීම.

අප විද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!වීර්යෙන් උගනිව්

1 ABS වර්ගයට අයත් පාසලක් වන අතර මෙහි බිම් ප්‍රමාණය අක්කර 5 ½ කි. අද වනවිට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 1200 පමණ වේ. ගුරු සංඛ්‍යාව 55 ක් අන්‍යධන කාර්ය මණ්ඩලය 05 කි.

06 ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවන අතර උසස් පෙළ විද්‍යා,කලා,වාණිජ හා තාක්ෂණ විෂයයන් යටතේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදුකරයි. ක්‍රීඩා භූමියක්, පුස්තකාලයක්,විද්‍යාගාරයක් සහ පරිගණක ිද්‍යාගාර 02 ක් හා සියලු පහසුකම් සහිත තාක්ෂණ පිධයක්ද සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් පිහිටා ඇත.

විශේෂ නිවේදන

September 09,2016
Parents Meeting

September 11, 2016
Sharamadana Campaign with student and their parents

අපේ පාසලේ ඉතිහාසය

 

බස්නාහිර පළාතේ කොළඔ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝමාගම කලාපයේ පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ බෝපේ ඉංගිරිය මහා මාර්ගයට මුහුණලාපිහිටි ග්‍රාමීය පාසලකි. එය ක්‍රි.ව. 1867 දී ස්වභාෂා පිරිමි පාසලක් ලෙස ආරම්භ විය.
වර්ෂ 146 ක සාඩම්බර ඉතිහාසයක් ඇත්තා වූ අප විද්‍යාලය, සී/ස්වභාෂා සිප්හල නමින් සිසුන් හතර දෙනෙකුගෙන් 1869 දී ආරම්භ වූ අතර 1872 දී රජයේ පාසලක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලදී.